Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK, 1213)

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00.

Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.

Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK Kan. 868 § 2).

Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
• odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
• świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)
• zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii)

Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
• ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
• katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
• młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

1. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. (KPK Kan.872)

2. Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. (KPK Kan.873)

3. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto :
• jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
• ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
• jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
• jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
• nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. (KPK Kan.874)

4. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.